Privacy Policy

Privacy Verklaring

PRIVACY VERKLARING

JobsforMoms, gevestigd aan Van Brammendreef 165, 3561XJ Utrecht, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www.jobsformoms.nl
Van Brammendreef 165, 3561XJ Utrecht
+31638479597

Persoonsgegevens die wij verwerken
JobsforMoms verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze
website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
JobsforMoms verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– ras
– gezondheid
– strafrechtelijk verleden

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
JobsforMoms verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– JobsforMoms analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te
verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– JobsforMoms verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn,
zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

JobsforMoms verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:
– Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van
zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
– Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een
overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór
de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
– Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een
wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

JobsforMoms bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen
te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende
bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het voeren van de plichten uit de
Belastingwet: 7 jaar
Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze diensten: 2 maal
het aantal jaren waarin de samenwerking plaatsvindt
. Bijvoorbeeld: Indien cliënt
een arbeidsovereenkomst van 1 jaar aangeboden krijgt via JobsforMoms, dan bewaren
wij de gegevens 2 jaar.
Persoonsgegevens die verwerkt worden bij het aanmaken van een account op ons
platform: Zo lang het account actief is en er een overeenkomst is gesloten. Indien
een account langer dan een half jaar inactief is, worden na dat half jaar de
persoonsgegevens verwijderd. Indien er een account is aangemaakt, maar geen
overeenkomst gesloten, dan 4 weken.

Delen van persoonsgegevens met derden
JobsforMoms deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk
is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele
wettelijke verplichting. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

De derden waarmee uw gegevens gedeeld worden zijn uw potentiële toekomstige
werkgevers. Dit gebeurt dus ter uitvoering van de overeenkomst die u met JobsforMoms
sluit. Indien wij uw gegevens met andere partijen wensen te delen, zullen wij altijd
vooraf uw expliciete schriftelijke toestemming vragen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
JobsforMoms gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen
inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste
bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De
cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website
en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en
onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze
website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo
in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die
eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking
in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door
JobsforMoms en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij
ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@jobsformoms.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een
kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw
pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw
privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

JobsforMoms wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de
volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
JobsforMoms neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking
en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet
goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze
klantenservice of via info@jobsformoms.nl